Anbefalet, 2024

Redaktørens Valg

Forskel mellem fælles lov og lovbestemt lov

Lov kan forstås som reglerne, der er oprettet af den relevante myndighed og vedtages af landet som regler og principper, der styrer medlemmernes handlinger, som kan træde i praksis ved pålæggelse af sanktioner. Der er to typer love, der er vedtaget i mange lande, nemlig fællesret og lovbestemt lov. Den fælles lov indebærer den lov, der fremkommer af nye beslutninger truffet af dommerne, domstole og domstole.

På den anden side betyder den lovbestemte lov en formel skriftlig lov, som lovgiver vedtager som en vedtægt. Den grundlæggende forskel mellem fælles og lovbestemt lov ligger i den måde, hvorpå de to retssystemer oprettes, den myndighed, der nedlægger retsakterne og deres relevans.

Sammenligningstabel

Grundlag for sammenligningAlmindelig lovLovbestemt lov
BetyderDen lov, der kommer ud af retsafgørelser, hedder fællesret.Lovbestemt lov er det system af principper og retsregler, der er fastsat i loven.
Alternativt kendt somRetspraksisLovgivning
Naturlærerigtpræskriptive
Baseret påRegistreret retligt præcedens.Vedtægter håndhævet af lovgiver.
Operationelt niveauProces-Materiel
ÆndringÆndret ved lovÆndret ved en særskilt statut

Definition af fælles lov

Den lov, der er udviklet af de afgørelser, der er truffet i appelinstanser og retspræsident, er kendt som fællesret eller undertiden som retspraksis. Common law-systemet giver forrang til fællesloven, idet den anser det for uretfærdigt at behandle de samme forhold på en anden måde i forskellige situationer.

Dommerne henviser til de sager, der tidligere fandt sted for at nå frem til en beslutning, kaldet som præcedens, som anerkendes og håndhæves i fremtidige domme afsagt af retten. Derfor skal retten, når den tilsvarende sag indberettes i fremtiden, give den samme dom, der følges i det foregående tilfælde.

Nogle gange kommer dom afsagt af retten ud som en ny lov, der tages i betragtning ved efterfølgende retsafgørelser.

Definition af lovvalg

Lovbestemt lov kan defineres som et system af principper og retsregler, der er tilgængelige i skriftlig form og fastsat af lovgivende organ for at styre landets borgers adfærd. Når et lovforslag vedtages af både parlamentets parlament gennem vedtagelse, bliver det en lovbestemt lov. I finere ordlyd er lovgivningen den lovbestemte lov, som er den grundlæggende struktur i retssystemet, baseret på vedtægterne.

En statut er intet andet end den formelt skriftlige handling, der udtrykker lovgivernes vilje. Det er lovens erklæring eller kommando, der skal følges eller forbyder en handling eller styrer medlemmers adfærd. Den lovbestemte lov omfatter reglerne for regulering af samfundet og er lavet i betragtning af de fremtidige sager.

Nøgleforskelle mellem fælles lov og lovbestemt lov

Forskellen mellem almindelig lov og lovvalg kan træffes tydeligt på følgende lokaler:

  1. Fælles lovgivning eller på anden måde kendt som retspraksis er et retssystem, hvor dommernes tidligere afgørelse danner grundlag for lignende sager i fremtiden. På den anden side er lovbestemt lov formelt skrevet af lovgivende organ og regulerer medlemmernes adfærd.
  2. Fællesloven instruerer, hvilken beslutning der skal træffes i en bestemt sag. I modsætning hertil foreskriver lovbestemmelsen de bedste styrende regler i samfundet.
  3. Fælles lov er afhængig af den registrerede retlige præcedens, hvilket betyder, at dommerne vil tage hensyn til de relevante fakta og bevismateriale i sagen, men også se efter tidligere afgørelser truffet af retten i lignende tilfælde tidligere. Lovbestemt lov er dog baseret på vedtægterne vedtaget og indført af landets lovgivende organ.
  4. Fælles lovgivning er en procesret, således at den omfatter det sæt regler, der regulerer retssagen i forskellige retssager. Tværtimod er lovbestemt lov af materiel karakter i den forstand, at den angiver borgernes rettigheder og pligter sammen med straf for manglende overholdelse af regler.
  5. Fælles lov kan ændres ved lovvalg, mens lovbestemmelsen skal ændres, og der skal udarbejdes en særskilt statut.

Konklusion

For at opsummere diskussionen er lovbestemt lov kraftigere end fællesloven, da den førstnævnte kan overstyre eller ændre sidstnævnte. I tilfælde af modstrid mellem de to, kan lovbestemt lov derfor råde. Lovbestemt lov er intet andet end lovgivningen fra regeringsorganerne eller parlamentet. Omvendt er fælleslov den, der opstår ud fra dommernes afgørelser i retten.

Top